Werkwijze

Intake
Als iemand zich heeft aangemeld om bij BCN onder beschermingsbewind te worden gesteld, vindt er allereerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kunnen bewindvoerder, cliënt en begeleider/familie kennismaken en worden de verwachtingen over en weer uitgebreid besproken. Als cliënt en BCN besluiten de samenwerking aan te gaan, worden de nodige formulieren ingevuld en wordt geïnventariseerd welke stukken moeten worden aangeleverd om het dossier goed te starten.

Zodra de noodzakelijke stukken bij BCN binnen zijn, wordt het verzoekschrift voor onderbewindstelling door BCN naar de rechtbank verzonden. De cliënt moet griffiekosten aan de rechtbank betalen voordat het verzoek in behandeling wordt genomen.
Het verzoek tot onderbewindstelling kan schriftelijk worden afgehandeld, het kan ook zijn dat er een zitting plaatsvindt. Als dit gebeurt is het erg belangrijk dat de cliënt aanwezig is bij die zitting. Wanneer dit niet het geval is, wordt de onderbewindstelling niet uitgesproken.

 

Start
BCN is vanaf de eerste dag nadat de beschikking door de rechtbank is verzonden, beschermingsbewindvoerder van de cliënt. Omdat de noodzakelijke stukken al binnen zijn kan het dossier vlot worden opgestart. Binnen drie dagen na ontvangst van de beschikking worden twee rekeningen voor de cliënt geopend: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komt het inkomen binnen en worden alle betalingen gedaan. De cliënt heeft geen toegang tot deze rekening. Vanaf de beheerrekening wordt wekelijks of maandelijks (wat er ook is afgesproken) leefgeld op de leefgeldrekening gestort. De cliënt kan dankzij een pinpas vrij over de leefgeldrekening beschikken. Als er sprake is van spaargeld of een PGB budget wordt hiervoor een aparte rekening geopend.

Zodra de bankrekeningen zijn geopend schrijft BCN alle bij de cliënt betrokken instanties aan. De werkgever of uitkeringsinstantie wordt verzocht het inkomen naar de beheerrekening te storten. Ook de belastingdienst, SVB, bank, gemeente en vaste lasten worden aangeschreven. Ten slotte worden de schuldeisers in kennis gesteld van het beschermingsbewind.

Pas wanneer het inkomen daadwerkelijk op de beheerrekening binnenkomt, kan de uitvoering van het dossier starten.
Het is erg belangrijk dat de cliënt tot die tijd zelf zorgdraagt voor de noodzakelijke betalingen.

 

Controle
De inkomsten/uitgaven, het vermogen en de schulden worden voor zover mogelijk vastgesteld in de zogeheten boedelbeschrijving die BCN voor de rechtbank opstelt. Dit is de eerste controle van de rechtbank op het werk van BCN. Vervolgens verlangt de rechtbank per kalenderjaar een verantwoording van BCN over het beheerde geld; de jaarlijkse rekening & verantwoording. Bij het einde van een bewind wordt voor de rechtbank een eindrekening- en verantwoording opgemaakt.

 

BCN is gecertificeerd lid van Branchvereniging VeWeVe. Naast de controles van de rechtbank per dossier, wordt door middel van een tweejaarlijkse audit gecontroleerd of de bedrijfsvoering van BCN voldoet aan de kwaliteitseisen van de VeWeVe.

 

Ten slotte kan de cliënt maandelijkse bankafschriften per e-mail ontvangen. Ook wordt tweemaal per jaar het actuele budgetplan met de algemene informatie die bekend is, ter controle naar de cliënt opgestuurd.

 

Werkzaamheden bewindvoerder
In feite wordt de volledige administratie van de clïent overgenomen door BCN. Denk aan het bewaken van inkomen, verrichten van betalingen, doen van belastingaangifte box 1, aanvraag kwijtscheldingen/toeslagen. De bewindvoerder moet ook regelmatig contact hebben met de cliënt en in beperkte mate mee naar de rechtbank.

 

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:
- Bewind bij ondernemersactiviteiten van cliënt

- Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin cliënt gerechtigd is
- Problematische schuldsanering
- Latere verkoop van onroerend goed of aandelen
- Ontruiming van de woning

- Aangifte box 2 of 3
- Frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is

 

Kijk voor een exacte beschrijving van de werkzaamheden van een bewindvoerder bij ‘Downloads’.